شرکت فرآزما پردازش

lms

در دنياى امروز اساسى ترين ابزار براى پيشبرد و تعالى سازمانها نيروى انسانى است، شناخت اين عامل مى تواند رمزگشايى در توفيق و شكست سازمانها را بدنبال داشته باشد، اينكه تاچه اندازه اين عامل مورد توجه واقع و در فرآيندسازمانى بكار گرفته مى شود، موضوعى است كه در نيم قرن اخير مورد توجه انديشمندان، محققين، مديران و بويژه متخصصين علوم انسانى قرار گرفته است. پس از شناخت لازم و همه جانبه قابليت ها و پتانسيل ها نيروى انسانى در سازمانها )با توجه به آسيب شناسى وارزيابى اثربخشى آموزشهاى ارائه شده( بايد به امر توانمندسازى آنها توجه نمود. برنامه توانمندسازى به نحوى بايد طراحى، برنامه ريزى و اجرا شود كه نيروى انسانى قادر باشد درسازمان نقش واقعى خود را ايفا نمايد. از جمله راههاى اساسى توانمندسازى، آموزش است، اينكه چگونه و از چه مسير و با چه روشى كاركنان را آموزش دهيم موضوعى است كه مورد كنكاش و توجه ويژه قرارمی گيرد. بنابراين آموزش وشيوه هاى آن دو مقوله مهم در بحث توانمندسازى است. بررسى هاى انجام شده در سالهاى اخير در حوزه آموزش كاركنان حاكى از آن است كه آموزش غيركاربردى، بدون هدف، در توانمندسازى كاركنان مؤثر نبوده است. شايد يكى از علل آن موضوعات آموزشى تكرارى، و از طرف ديگر شيوه ها و روش هاى آموزش سنتى باشد.

     

اهداف حاكم بر نظام آموزش كاركنان دولت

افزايش كارايي و اثر بخشي در ارائه خدمات و بهبود ميزان پاسخگويي به مردم .
ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني از طريق افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان دولت توسعه آگاهي هاي عمومي كاركنان دولت به منظور افزايش كيفيت ارائه خدمات .
توانمند سازي مديران در زمينه هاي بهبود وظايف مديريتي .
آماده سازي براي ارتقاء به رده هاي شغلي بالاتر .
رشد فضايل اخلاقي ، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني كاركنان ايجاد روابط شفاف و مشخص بين نظام آموزش كاركنان با ساير نظامهاي استخدامي .

اصول حاكم بر نظام آموزشي كاركنان

حاكميت و نگرش سيستمي : اين نگرش علاوه بر توجه به ارتباط دروني اجزاء نظام به ارتباط بيروني نظام با ساير نظامهاي پرسنلي نيز توجه نموده است .
توجه به شمول و فراگيري : كليه كاركنان رسمي و پيماني مشمول نظام آموزشي كاركنان مي باشند .
اصل جامعيت : كليه نظام آموزشي كاركنان و مديران در جنبه هاي فني ، انساني و ادراكي در ساختار دوره ها مد نظر قرار گرفته است.
نگرش مستمر بر تحولات و پيشرفت هاي علمي و فناوري : با پيش بيني دوره هاي نو آموزي و استمرار آموزش مبتني بر پيشرفت هاي علمي و فن آموزي امكان پذير شده است .

ويژگي هاي حاكم بر نظام آموزش كاركنان دولت

برقراري ارتباط بين نظام آموزش كاركنان با سايرنظامهاي پرسنلي نظير طبقه بندي مشاغل ، حقوق و دستمزد و ارزيابي كاركنان .
ايجاد ساز و كار انگيزشي براي ترغيب كاركنان به آموزش.
محدود نمودن دوره هاي بلند مدت و توجه بيشتر به دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت .
توجه به جنبه هاي مختلف نيازهاي آموزشي كاركنان اعم از شغلي ، فرهنگي ، توانايي هاي عمومي و مديريتي .

دوره هاي آموزشي بهبود مديريت

هدف از ارائه اين دوره ها ارتقاءمهارتهاي فني، انساني و ادراكي مديران و آماده ساختن كاركنان براي پذيرش مسئوليتهاي مديريتي در آينده مي باشد.

دوره هاي آموزشي بدو انتصاب ( مديران پايه و مياني)

پودمانهايي كه گذراندن آنها قبل يا در سال اول انتصاب ضروري مي باشد.

دوره هاي آموزشي الزامي ( مديران پايه و مياني)

پودمانهايي كه گذراندن آنها براي مديران سطوح مربوطه الزامي است مديران مياني به آن دسته از مديران اطلاق مي گردد كه وظيفه هماهنگي و ايجاد ارتباط بين سطوح عالي و پايه را بر عهده دارند.
مديران مشمول طرح ارزشيابي مديران و مقامات همترازآن در سطوح مديران مياني محسوب مي شوند. مديران پايه ) عملياتي ( به آن دسته از مديران اطلاق مي گردد كه وظيفه اجرايي برنامه ها و سياست هاي سازماني را بر عهده داشته و تحت نظر مديران سطوح مياني قرار دارند.

دوره هاي آموزشي اختياري

پودمانهايي كه مديران مي توانند با توجه به شغل مورد تصدي، علائق ، تجارب شخصي و يا نياز سازمان متبوع انتخاب نمايند

دوره هاي آموزشي ارتقاي سلامت اداري

پودمانهاي كه به منظور افزايش آگاهي و مهارت مديران مياني براي پيشگيري از فساد و مقابله با آن در حيطه مسئوليت و سالم سازي دستگاهها، طراحي شده است.
دوره هاي آموزشي مشترك شغلی - اداري به دوره آموزشهايي اطلاق مي گردد كه توانمنديهاي مورد نياز مشاغل مشترك بين كليه دستگاه هاي اجرايي را به شاغلين انتقال مي دهد. هدف از اجراي اين دوره ها ايجاد و توسعه دانش و توانمندي كاركنان مشاغل مشترك اداري و روز آمد كردن اطلاعات و توانايي هاي آنان با توجه به تغييرات علمي و فن آوري در زمينه شغل مورد تصدي مي باشد.

دوره هاي آموزشي عمومي

دوره هاي آموزشي عمومي با هدف بالا بردن توان عمومي و فرهنگي كاركنان دولت به منظور افزايش توان تخصصي و رشد فضايل اخلاقي طراحي و اجرا مي گردند.

دوره هاي توانمندي هاي عمومي

به آموزشهايي اطلاق مي گردد كه به مستخدمين دولت در طول خدمت خود به منظور افزايش توان تخصصي و سازگاري با محيط جديد ارائه مي گردد. در اين دوره ها توان عمومي كاركنان دولت جهت سازگاري با محيط و شرايط جديد افزايش مي يابد.

دوره هاي فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه)

برنامه آموزشي فناوري اطلاعات كاركنان دولت در قالب هفت مهارت رايانه به صورت حضوري و غير حضوري (خوداظهاري) اجرا مي گردند.

دوره هاي آموزشي غير حضوري

با توجه به پيشرفت سريع و روز افزون تكنولوژي اطلاعات و لزوم استفاده ازاين امكانات در جهت افزايش سرعت و دقت براي نيل به اهدافي نظير افزايش دانش و آگاهي كاركنان دولت، افزايش كآرايي و اثر بخشي در ارائه خدمات و ارتقاءسطح كيفي سرمايه انساني و ... نسبت به برنامه ريزي واجراي آموزش هاي غير حضوري اقدام گردیده است .
دوره های ارتقاء سازمانی :
دوره های ارتقاء سازمانی به صورت تخصصی در شرک های خصوصی و یا سازمان های دولتی که تمایل دارند از دوره های مصوب ضمن خدمت فراتر بروند در نظر گرفته شده است .
این دوره ها بر حسب نوع و نیاز شغلی کارکنان و دانش و مسائل روز دنیا و در جهت بهره وری و تعالی سازمانها طراحی گردیده است.
این دوره های آموزشی بر حسب موضوع به گرو های زیر تقسیم بندی شده اند: مديريت كيفيت مديريت محيط زيست ، ايمني و بهداشت حرفه اي مديريت استراتژيك مديريت فناوري اطلاعات مدل هاي تعالي سازماني و رويكرد هاي بهبود ابزارهاي مهندسي كيفيت مديريت مشتريان منابع انساني روانشناسي آموزش شرکت فرآزما پردازش شرکت فرآزما پردازش درجهت نیل به اهداف دولت و به منظور بالا بردن توان علمی و عملی کارکنان محترم اقدام به برگزاری کلاسهای فوق در محل سازمان ها نموده است.
مزایای دوره های آموزشی در محل سازمانها:

صرفه جویی در هزینه

چنانچه گذراندن یک دوره آموزشی برای تعدادی از کارکنان ضروری به نظر آید برگزاری دوره در محل سازمان از لحاظ هزینه مقرون به صرفه خواهد بود.
برگزاری دوره در محل سازمان بدین معنی می باشد که دیگر مجبور نیستید نگران مشکلات ایاب و ذهاب شرکت کنندگان باشید.
برگزاری دوره آموزشی مختص فعالیت و مسئولیت افراد سازمان برگزاری دوره ها در محل سازمان ایجاد فرصتی برای تطبیق دوره با چالشهای موجود در سازمان می باشد و همچنین این امکان وجود دارد که دوره ها را هماهمگ با خط مشی، فرآیند و سیستم های موجود در سازمان اجرا نماییم.
بدین ترتیب درک آموخته ها و به کار گیری آنها در فضای واقعی کار برای کارکنان به مراتب سریعتر امکان پذیر می شود.
علاوه بر ویژگی تطبیق بیشتر دوره های در خواستی با الزامات موجود سازمان، زمینه طراحی و ایجاد دوره های سفارشی نیز فراهم می باشددر این حالت مدت زمان دوره ،محتوا ، زمانبندی و شیوه های ارائه آن با نظر مشتری منطبق می گردد.
مراحل برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمانها: یک سازمان می تواند از طریق ارسال نامه و یا پست الکترونیکی دوره های مورد نیاز خود را درخواست نماید.
ظرف یک روز کاری پس از دریافت درخواست برگزاری دور پیشنهاد قیمت شامل: نام دوره آموزشی ، شرایط برگزاری، تعهدات طرفین ،هزینه ها و سایر اطلاعات مورد نیاز ارسال می گردد.
پس از تایید سازمان مشتری واحد مالی شرکت فرآزما پردازش اقدام به ارسال قرارداد می نماید.
قرار داد می بایست به امضا طرفین برسد. تحویل گواهینامه های دوره آموزشی شرکت کنندگان در حین و یا پس از تسویه حساب نهایی صورت می پذیرد. شرایط برگزاری : ارسال رزومه اساتید برگزاری دوره های آموزشی در زمان مورد توافق طرفین توجه :تاریخ برگزاری دوره،حداکثر 15 روز قبل از برگزاری تعیین و مورد توافق قرار خواهد گرفت. معرفی و اعزام مدرسین مجرب و مورد تایید به محل سازمانها معرفی و یا تهیه منابع آموزشی بر اساس توافق برگزاری آزمون در پایان دوره های آموزشی برگزاری ارزشیابی از شرکت کنندگان در مورد نحوه اجرای دوره ،محتوی دوره و نحوه تدریس اساتید صدور گواهینامه آموزشی معتبر و مورد تایید دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران جهت اطلاع از لیست دوره های آموزشی ، سرفصل و مخاطبین و سایر اطلاعات مورد نیازبه سایت زیر مراجعه نمایید. www.farazma.org