مجوز برگزاری آزمون های الکترونیکی

مجوز اجرای دوره های فن آوری مهارتهای هفتگانه کارکنان دولت